Preise

Physiotherapie – 30 Minuten  47,- Euro
Physiotherapie – 45 Minuten  80,- Euro